Konsten att internationaliseras : En studie om små företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Syftet för denna studie att ge små företag en ökad förståelse för hur de kan internationalisera sig på den holländska marknaden. För att besvara detta användes dessa frågeställningar: Vilka möjligheter och utmaningar finns för företag med att internationalisera sig? Vilka möjliga etableringsformer är passande? Hur kan etableringsbarriärer påverka företags internationaliseringsprocess på den utländska marknaden? Hur kan ett kontaktnätverk införskaffas och utnyttjas vid ett företags internationaliseringsprocess? Studien är uppbyggd på en kvalitativ forskningsmetod där både primär- och sekundärdata har använts. Primärdata har samlats in genom fem stycken djupgående intervjuer med personer från olika företag som besitter olika kunskap om internationalisering. Sekundärdata har införskaffats genom olika hemsidor. Förutom detta så har även vetenskapliga artiklar använts till den teoretiska referensramen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)