Ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att bedöma akut smärta hos barn

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Smärta är en subjektiv upplevelse och barn uttrycker smärta på olika sätt beroende på utveckling, mognadsnivå och ålder. För att ge god vård och minska lidande är det viktigt att bedöma smärta hos barn. Det finns smärtbedömningsinstrument framtagna specifikt för användning på barn. Forskning om bedömning av smärta hos barn finns inom sjukhus men prehospitalt är området relativt outforskat. Syftet med studien var att få en uppfattning om ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att bedöma akut smärta hos barn. Studiens ansats var kvalitativ där semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med sex ambulanssjuksköterskor. Insamlad data analyserades enligt Elo och Kyngäs (2008). Utifrån analysen framkom fyra kategorier och tio subkategorier. Kategorierna var Perceptiva hjälpmedel, Individanpassning, Föräldrars delaktighet och Osäkerhet. I dessa framkom att det finns stora svårigheter i att bedöma smärta hos barn prehospitalt, detta främst relaterat till brist på erfarenhet då ambulanssjuksköterskorna sällan vårdar barn. Ambulanssjuksköterskorna beskriver att de i stor utsträckning tar hjälp av föräldrarna för sin bedömning av smärta hos barn och att de för att utvecklas tar hjälp av kollegors erfarenheter och kunskaper. I diskussionen berörs att det finns för- och nackdelar med erfarenhetsbaserad kunskap och att det är viktigt att se till barnets perspektiv i en bedömningssituation. Utbildning är något som efterfrågas och tros kunna ge goda resultat om de genomförs regelbundet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)