Automatiseringens påverkan på redovisningsbranschen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Tidigare forskning förutspår att redovisningsbranschen inom de kommande 25 åren kommer att stöta på turbulens till följd av den intensiva IT-utveckling som format både samhälle och organisationer. Redovisningsarbetet tros effektiviseras när redovisningen automatiseras och förändringsprocessen beräknas utvecklas i allt snabbare takt de kommande åren. För att inte bli omkörd av sina konkurrenter gäller det att ligga i framkant och kontinuerligt leta efter nya digitala lösningar samt skapa nya automatiserade arbetsprocesser.  Syftet med studien är att förstå och förklara hur automatiseringsprocessen ser ut på redovisningsbyråer idag, hur branschen och dess arbete har förändrats till följd av automatiseringen samt vilka aktuella förändringar redovisningskonsulter står inför. Studien har baserats på empiri grundat i en kvalitativ metod med data från elva semistrukturerade intervjuer på följande byråer; PwC, Ernst & Young, KPMG, Grant Thornton, Accountor samt Wint. Respondenterna består utav fem redovisningskonsulter med varierad erfarenhet samt sex personer med en mer ansvarig roll på byråerna, såsom gruppchef eller manager.  Några av de slutsatser som studien har genererat är att automatiseringen medför att redovisningskonsulter kan fokusera på mer kvalificerade uppgifter när teknik ersätter de monotona arbetsuppgifterna, vilket skapar större värde för kunden. Arbetsbelastningen på redovisningsbyråer tros därmed vara fortsatt hög. Trots de många fördelar och positiva effekter med automatisering har studien visat att utmaningar gällande exempelvis förändringsmotstånd, gammal lagstiftning samt nya konkurrenter bromsar automatiseringsprocessen. Redovisningsbranschen väntas därmed möta stora förändringar vilket denna studie kommer att belysa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)