Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter de två första åren : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Sjuksköterskans roll i vårdandet innebär att leda omvårdnadsarbetet kring patienten samt att ha en ledande roll i arbetsteamet. Detta kan kännas skrämmande för en nyexaminerad sjuksköterska att axla denna roll. En hög arbetsbelastning och personalbortfall kan ställa höga krav på den nya sjuksköterskan. Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur nya sjuksköterskor upplever arbetsmiljön den första tiden inom slutenvård. Resultatet baseras på granskning av nio vetenskapliga artiklar och presenterar tre huvudteman som beskriver att nya sjuksköterskor anser att ett bra mentorskap gynnar vidare kunskapsutveckling och bidrar till trygghet på arbetsplatsen samt att vid bristande mentorskap kan känslor av otillräcklighet, rädslor och oro uppstå. Mentorskapet visade sig även ha en betydande roll för att den nya sjuksköterskan skulle kunna växa in i rollen på ett hållbart sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)