Upplevelsen av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 - en balansgång genom livet : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är ett globalt problem som blir allt vanligare. Den nödvändiga egenvården kräver mycket av diabetes typ 2-patienten, och vårdpersonalen behöver adekvat kompetens för att kunna stötta dessa individer på bästa sätt. Syfte: Att undersöka patienters upplevelse av egenvård vid diabetes mellitus typ 2. Metod: En litteraturöversikt har gjorts baserat på elva originalartiklar tillgängliga på databaserna CINAHL Complete och PubMed. Artiklarna analyserades enligt Friberg, och teman och subteman skapades. Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman. Det första temat är Patienters upplevelse av kostförändringar och har tre subteman: Kunskap och motivation, Kostförändringars inverkan på livskvalitet samt Egenvårdskontroll. Två andra teman som presenteras är Upplevelsen av läkemedelsbehandling och Upplevelsen av egenvård genom motion. Det fjärde och sista temat är Sjukvårdens roll i egenvården och presenteras genom tre subteman: Upplevelsen av gruppbaserad utbildning, Behov av stöd i egenvården samt Upplevelsen av mötet med sjukvården. Diskussion: Huvudfynden i resultatet analyserades för att se likheter och olikheter i de upplevelser som patienterna beskrivit. Dessa upplevelser diskuteras under två rubriker; Stödjande faktorer för egenvård och Försvårande faktorer för egenvård. Resultatet diskuterades utifrån Dorothea Orems egenvårdsteori samt konsensusbegreppet hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)