Hållbart medarbetarengagemang, HME – betydelse och relevans

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Sammanfattning:

Medarbetarengagemang har fått större betydelse i arbetslivet de senaste åren som en konsekvens av organisationers strävan efter flexibilitet, marknadsanpassning samt attraktionskraft. Psykologisk forskning visar att medarbetarengagemang är en avgörande drivkraft för en organisations framgång och har samband med arbetsprestation, kundtillfredställelse samt ekonomi (Bakker, Albrecht & Leiter, 2011). För att skapa bättre förutsättningar att nå önskade resultat samt underlag till förbättringsarbete används medarbetarenkäter som instrument. Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en enkät framtagen för att mäta hur engagerade medarbetare är och för att visa vilka faktorer kan förbättras för att behålla och öka engagemanget i kommuner och landsting. Syftet med studien var att beskriva begreppet HME, att undersöka reliabilitet, samband mellan HME-enkätens delområden motivation, ledarskap och styrning samt eventuell uppkomst av skillnader när det gäller ålder och kön i förhållande till delområdena. En medarbetarenkät innehållande HME-frågor genomfördes i en kommunal organisation med 2 714 respondenter. Den statistiska analysen av resultatet visade att HME-enkäten är ett reliabelt instrument, att delområdena motivation, ledarskap och styrning samvarierar samt att ålder uppvisar skillnader gällande styrning medan kön uppvisar skillnader både gällande styrning och motivation. Tidigare forskning har utgått ifrån arbetsgivarperspektiv. Framtida forskning uppmanas att undersöka HME utifrån ett medarbetarperspektiv om hur organisationer kan arbeta för ett ökat och hållbart medarbetarengagemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)