Dags för samling! En studie om samlingens form och genomförande i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Detta examensarbete är en studie i hur samlingen iscensätts och skapas av de som deltar i den. Syftet är att utforska hur olika aktörer skapar samlingen utifrån hur dessa tar plats i samlingen. Fokus ligger på att finna de aktörer som formar samlingen, vilken betydelse förskollärarens roll har och hur hen framträder för att nå fram till sitt planerade syfte, samt om det finns gemensamma regler och på vilket sätt dessa upprätthålls. För att studera detta har jag utgått från Latours Actor -network- theory och dess tanke om att alla sociala grupperingar är skapade som ett nätverk av kopplingar där olika aktörer både mänskliga och ting agerar. Jag har även använt Goffmans teori om det sociala samspelet liknande en scen där människor spelar olika roller och agerar genom att föra sig på olika sätt. Här har även begreppen ritual, sårbarhet och frame varit viktiga verktyg. Som huvudsakligt material till studien har jag använt mig av ett antal observationer av samlingar på en förskola i Sverige. Studien har visat att samlingen i förskolan skapas av ett brett nät av aktörer i form av både förskollärare, barn och material som tillsammans skapar samlingen och dess form. Detta gör att varje samling skapar sitt eget unika nät, beroende av vilka som tar plats. Många samlingar har ritualiserade inslag så som sånger, rörelser och regler, men det finns även många sårbarheter i en samling där alla skall följa samma ramar. Desto tydligare ramarna uttrycks desto starkare blir dem, dock finns sårbarheten där och hotar eftersom ingen aktör är så stark att inte en annan kan ta över handlingen. Det är denna balansgång som förskolläraren ska hantera, men genom en skicklighet i att använda dramaturgin, inramningen och att tro på sin egen förmåga skapar hen förutsättningar för en trygg samling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)