Allt för en bättre värld : En strukturerad litteraturstudie om undervisning om hållbar utveckling i grundskolan med inriktning årskurs F-3

Detta är en L3-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Författare: Sofia Sandell; Fanny Skogens; [2020]

Nyckelord: Hållbar utveckling; Didaktik;

Sammanfattning: Syftet med denna strukturerade litteraturstudie är att beskriva och analysera forskning om undervisning om och för hållbar utveckling i skolan med inriktning årskurs F-3. För att uppnå syftet ställs följande fyra frågor; Vad väljer lärare att undervisa om inom hållbar utveckling? Hur undervisar lärare om hållbar utveckling? Varför använder sig lärare av den valda undervisningsmetoden och undervisningsinnehållet? Vilka utmaningar upplever lärare finns vid undervisning om hållbar utveckling? Metoden som använts för att hitta relevant forskning är manuella sökningar och databassökningar. Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner; miljö, social och ekonomisk hållbarhet. Forskningen som analyserats visar på att miljödimensionen får störst utrymme i undervisningen. De sociala och ekonomiska dimensionerna är mer framträdande i undervisningen i grundskolans senare år. Den analyserade forskningen visar även att lärarna upplever utmaningar i form av exempelvis läroplanens utformning, ämnets komplexitet och elevernas ålder. Utifrån den komplexitet som både vi lärarstudenter och redan yrkesverksamma lärare upplever finns kring begreppet hållbar utveckling ser vi att det finns ett behov av fortsatt forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)