ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt.. Diagnostisering av ADHD ökar och ökningen är störst för kvinnor i åldrarna 22 år och uppåt. Denna ökning av diagnostisering visar att det finns ett behov av en översikt av arbetsterapeutiska metoder i ämnesområdet. Syfte Syftet var att belysa kunskapsläget avseende metoder för bedömning och intervention inom arbetsterapi vid aktivitetsproblematik relaterad till ADHD hos vuxna personer. Metod Metoden var en systematisk litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades med McMasters granskningsmallar. Innehållet analyserades med en tematisk innehållsanalys. Resultat Resultatet visade en variation av mätinstrument som kan användas vid bedömning och intervention. Arbetsterapeutiska mätinstrument kan användas före och efter intervention, vid självskattning av aktivitetsproblematik, för att mäta omgivningens påverkan och personens beteende i aktivitetsutförande samt vid utförandeanalys av aktivitet. De generella mätinstrumenten kan användas vid självskattning av ADHD-symtom, vid bedömning av exekutiv förmåga och utvärdering av livskvalitet. De kvalitativa studierna visade på vikten av ett klientcentrerat förhållningssätt vid bedömning och intervention samt skillnader och likheter vid upplevelse och hantering av ADHD-symtom. Slutsats I studien framkom vikten av att använda olika metoder för bedömning och intervention och att förhålla sig klientcentrerat för att kunna förstå aktivitetsutförande hos vuxna med ADHD-relaterad aktivitetsproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)