Kan intaget av metaller vid konsumtion av svamp som vuxit nära glasbruk utgöra en hälsorisk?

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Författare: Terese Persson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det finns ca 80 000 misstänkt eller konstaterade förorenade områden i Sverige idag. Inom dessa områden kan det finnas växter, svampar, bär och frukt som tar upp föroreningar. Konsumtion av dessa vegetabilier innebär humanexponering av till exempel tungmetaller som i sin tur kan innebära en hälsorisk. Inom glasriket i Småland har det funnits 81 glasbruk. I glastillverkningen användes stora mängder tungmetaller. Till följd av detta finns det idag många förorenade glasbruksområden i Småland. De metaller som utgör den största risken runt de flesta bruk är arsenik, bly och kadmium. I den här studien har syftet varit att ta reda på om svampar som växer i anslutning till glasbruksområden kan innehålla så höga halter av tungmetaller att det utgör en risk för människors hälsa att äta dessa. Studien har genomförts genom insamling av svamp- och jordprover kring utvalda glasbruk. Proverna har sedan analyserats med avseende på metaller. Resultaten har jämförts med olika referensvärden och korrelationsanalyser har gjorts för de olika metallerna mellan svamp och jord. Även exponeringsberäkningar har genomförts för att undersöka om exponeringen av svamparna kan innebära en hälsorisk. Resultaten från jordproverna indikerade att marken på flera ställen är förorenad av de tre studerade metallerna. Halterna i svampproverna var relativt höga i förhållande till de referensvärden som finns vilket innebär att en föroreningspåverkan inte kan uteslutas. Exponeringsberäkningarna visade att medelexponeringen av arsenik, bly och kadmium med stor sannolikhet inte utgör någon hälsorisk. Korrelationsanalysen för bly visar på ett signifikant samband mellan koncentrationen i svamp och jord. Detta innebär att blyhalterna i svamparna sannolikt är beroende av halten i jorden de vuxit i. Det har inte kunnat påvisas någon statistiskt signifikant korrelation mellan halter i svamp och i jord för arsenik. Ytterligare studier inom området rekommenderas för att reda ut om det föreligger ett samband mellan halterna i jorden och de vegetabilier som växer i den och om det därmed föreligger en risk att konsumera dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)