Officersprofessionen och den Nya Befälsordningen : argumenten kring ett befälssystem under ett kvarts sekel

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Syftet m denna uppsats är att kategorisera argumenten för och emot enbefälssystemet och diskuteraargumentens relevans utifrån en tids- och professionsaspekt. 1983 infördes det Nya Befälssystemet(NBO) vilket innebar att Sverige övergav den sorts flerbefälssystem som i princip ärallenarådande i resten av världen. Detta befälssystem har i allt större omfattning kommit att diskuteras.Detta arbete vill visa på den bredd av argument som förekommer (både för och emot),kategorisera argumenten utifrån en professionsteoretisk utgångspunkt samt visa om det finns enskillnad i argumenten beroende på om de är från tiden för NBO införande eller från nutid. Dennadel har genomförts som en kvalitativ textanalys av främst officiella dokument och vetenskapligaarbeten från Försvarshögskolan. För att tillföra ytterligare en dimension på argumentenprövas ett mindre urval emot uppfattningen ur ett Flygvapenperspektiv. Här används intervjuerför insamling av empiri. Som teoretisk bas har James Burks indelning av en profession i treelement expertis, jurisdiktion och legitimitet använts. Som komplement har Bengt Abrahamssonsbeskrivning av kåranda och Steven Brints indelning i praktiker, experter och eliter använts.Bredden av argument är stor, men bilden har förändrats sedan 1983. Dagens argument ärmer motstridiga än de i huvudsak positiva under det tidiga 1980-talet. Argumenten uppfattasinte i alla stycken som giltiga i Flygvapnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)