Egenvård vid hjärtsvikt : - en litteraturöversikt av patienters erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Selda Andersson; Armine Milikian; Helya Radhoosh; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt folkhälsoproblem. Det påverkar patientens och närståendes vardagliga liv, orsakar lidande och minskat välbefinnande samt leder ofta till en begränsad fysisk förmåga hos patienten att leva på samma sätt som tidigare. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt.                  Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ metod genomfördes. Tolv vetenskapliga artiklar analyserades utifrån Fribergs beskrivning av kvalitativ femstegsanalys.          Resultat: Litteraturöversikten påvisar att patienter beskriver olika erfarenheter av egenvård vid hjärtsvikt. Vid analysen av materialet framkom två teman: kunskap och förståelse med subteman informationsbehov och motivation samt strategier med subteman att förändra livsstil, att känna igen och hantera symtom samt att hantera läkemedel. Patienters erfarenheter innefattar behov av att få information om sjukdomen och bygga upp motivation för att kunna utföra egenvård. Att göra livsstilsförändringar är en strategi som kan lindra symtomen och minska behovet av sjukvårdskontakter. Slutsats: Hjärtsviktspatienter har varierande erfarenheter kring egenvård och egenvårdskapacitet. Kunskap och förståelse baserat på individanpassad information från sjuksköterskan kring hjärtsvikt är avgörande för patienter vid utförande av egenvård. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)