Medias bild av gängkriminella mordoffer : En kvalitativ innehållsanalys gällande dagspressens framställning av mordoffer med kopplingar till kriminella nätverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur svensk dagsmedia framställer mordoffer som har kopplingar till kriminella nätverk och analysera hur den framställningen skiljer sig från hur andra, utomstående mordoffer drabbade av gängrelaterat våld beskrivs. Studien genomfördesi form av en kvalitativ innehållsanalys där 26 nyhetsartiklar från Aftonbladet och Expressen analyserades. Resultatet av studien visade att media främst framställer gängkriminella mordoffer på ett negativt sätt genom att lyfta fram de kriminella delarna av offrets liv, till exempel de brott som mordoffret begått och vilka kopplingar mordoffret hade till andra kriminella. Detta skiljer sig från framställningen av utomstående, oskyldigt drabbade mordoffer där media istället främst beskriver hur mordoffret var som person och framhäver de positiva sakerna med offrets liv

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)