Vad betyder ett intranät? Meningsskapande kring intranätet i en heterogen organisation

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

Författare: Pia Nilsson; [2021-10-27]

Nyckelord: intern kommunikation; intranät; meningsskapande;

Sammanfattning: Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse ett intranät kan ha i en organisation. För att få veta det undersöks medarbetarnas upplevelse av intranätet hos stiftelsen Bräcke diakoni. Frågorna som ställs är: vad betyder intranätet för medarbetarna; hur upplever medarbetarna att de använder intranätet idag och vilka kommunikativa behov upplever medarbetarna. Teoretisk utgångspunkt i uppsatsen är den meningsskapande processen (Weick 1995), vilket ansluter till en socialkonstruktivistisk syn på kommunikation. I uppsatsen konstateras dock att man inte kan bortse från den essentialistiska synen på kommunikation eftersom det fortfarande är vanligt att organisationer bygger på en essentialistisk syn på såväl organisation som kommunikation.Undersökningen görs genom kvalitativ metod. Fem informanter från Bräcke diakonis kärnverksamhetsområden har valts ut med hjälp av snöbollsurval, snowball sample. Intervjuerna har sedan tolkats genom att applicera teorin om meningsskapande på materialet. Materialet sorterades därefter in i teman som bygger på tidigare forskning om intranät. Resultatet visar att meningsskapandet kring intranätets betydelse är lika heterogent som organisationen. Det är inte intranätet som skapar uppfattningen om organisationen, det gör medarbetarna och kulturen på den lokala avdelningen. Intranätet bekräftar däremot medarbetarens existerande tankar om organisationen och påverkar meningsskapandet kring arbetet och deras roll. Generellt uppfattas intranätet främst som en uppdateringsfunktion med fokus på omvärldsbevakning, trots att intranätet är en intern kanal. Intranätet ses även som en informationsbank trots att intranätet brister i att uppfylla generella personrelaterade informationsbehov. I stället för att använda intranätet som informationsbank kontaktar medarbetarna varandra genom sina informella nätverk och får själva rollen som informationsbank. En del medarbetare söker aldrig efter information på intranätet eftersom de förväntar sig att få selektiv information distribuerad till sig. Medarbetarna vare sig använder eller vill använda intranätets sociala funktion, eftersom det inte upplevs arbetsrelaterat. Däremot finns ett stort behov av informell kommunikation hos medarbetarna som således inte kan tillgodoses av intranätets sociala funktion i dess nuvarande form.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)