OB-förskolan-en avvikare? En studie av diskurserna inom en ovanlig arena.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Blomkvist, Kristian & Johansson, Patrik (2009). OB-förskolan – en avvikare? En studie av diskurserna inom en ovanlig arena. Lärarutbildningen: Malmö högskola. En OB-förskola har öppet årets alla dagar, och erbjuder förutom dagtidsverksamhet också barnomsorg under vad som brukar betecknas som obekväma tider; kvällar och helger. Undersökningen tar avstamp i att OB-förskolan utgör en avvikare från normen av vad barn bör göra på kvällar och helger. Syftet är att redogöra för om, och i så fall hur, två olika OB-förskolor påverkas av denna norm, och huruvida de försöker etablera en egen normalitet. Syftet är också att kasta ljus över OB-verksamhet som företeelse, då ämnet tidigare är behandlat i väldigt begränsad omfattning. Michel Foucaults tankar om diskursernas påverkan har använts som teoretiskt ramverk. Undersökningen utgörs av intervjuer med två pedagoger på vardera förskola, vilket har följts upp med en diskursanalys av dessa utsagor. Resultatet visar att de två OB-verksamheterna eftersträvar att etablera en egen normalitet, dock på två olika sätt. Den ena baserar sin kvälls- och helgverksamhet på dagtidsverksamheten och följer de rutiner som råder där. Den andra strävar istället mot att efterlikna hemlika förhållanden. En slutsats blir därmed att den sistnämnda kan anses påverkas av en norm som förespråkar en mysig hemmamiljö och ledighetskänsla. Den förstnämnda tar emellertid avstånd från denna norm och verkar istället vara influerad av en norm som eftersträvar professionalism och seriositet i förskoleverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)