En flerdimensionell syn på förändring : En fallstudie som problematiserar användares involvering i och inställning till en IT-förändringsprocess, både ur deras egna och förändringsledningens perspektiv.

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: För att hjälpa användare genom de IT-förändringsprocesser som genomförs på grund av digitalisering använder förändringsledningens verktyg inom change management. I tidigare forskning framgår att användarinvolvering är viktigt för att förändringar ska kunna bli framgångsrika, speciellt inom IT. Samtidigt visar forskaretyder forskningen på att hanteringen involveringen av användare i förändringsprocesser är problematisk, exempelvis på grund av användares inställning och motivation. Eftersom nya IT-system förväntas användas av just användare är en förståelse av deras situation viktig för att förändringsledningen ska kunna skapa förutsättningar för att genomföra hållbara förändringar som är hållbara i organisationen. Syfte: Studien syftar till att undersöka på vilka sätt intressenter med olika perspektiv  användarena och förändringsledningen upplevt en genomförd IT-förändringsprocess, med fokus på användarnas involvering i och inställning till förändring. Studien syftar därigenom att visa hur en flerdimensionell syn och förståelse för en förändring kan hjälpa organisationer i deras respektive förändringsarbeten. Detta för att reda utse hur en flerdimensionell syn och förståelse för av en förändring kan hjälpa organisationer att genomföra mer hållbara förändringar. Metod: Med en kvalitativ ansats genomfördes semistrukturerade intervjuer med användare samt personer ur ledningen på två organisationer samt den gemensamma förändringsledningen då. dDessa organisationer har tillsammans har genomfört en förändringsprocess. som Förändringen motsvarar vårt studerade fall i denna fallstudie. Det empiriska materialet har sedan tolkats och analyserats så att vi kunnat dra slutsatser utifrån det. Slutsats: Användare och förändringsledare kan upplevera förändringsprocesser olika utifrån deras respektive perspektiv. Exempelvis har dDetDet upplevda behovet av en förväntad förändring har visatr sig ha stor påverkan på användarnas inställning till den studerade förändringen. Detta både gällande deras vilja att medverka samt deras acceptans av förändringen. För att ledare ska kunna genomföra hållbara förändringar visar studien vikten av att centrera användarna, exempelvis genom informering, användarmedverkan och utbildning, för att öka derass involvering och kunskap. Att ha användaren i fokus är inte bara viktigt under själva projektprocessen, utan även under tiden efter att förändringens resultat implementerats genomförts. Detta för att användarna ska kunna få stöd i sin anpassning och transitionsprocess och därmed ta till sig förändringen fullt ut. Enligt vår studie skulle det därigenom öka möjligheterna för organisationen att genomföra förändringar som uppnår sitt förväntade värde ur olika intressenters både förändringsledningens och användarnas perspektiv och därmed bidra till förändringens hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)