Vilka personliga egenskaper efterfrågas vid rekrytering av HR-specialister? En innehållsanalys av könskodade platsannonser

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att kartlägga hur platsannonser för den kvinnodominerade yrkesgruppen HR-specialister idag är formulerade när det gäller efterfrågade personliga egenskaper. Syftet är vidare att analysera om dessa egenskaper är könskodade samt att kartlägga vilka konsekvenser som kan uppstå för företag och den sökande om de efterfrågade personliga egenskaperna i platsannonser formuleras relaterade till genus. Med hjälp av kvalitativ innehållsanalys visar studien att de mest förekommande efterfrågade personliga egenskaperna är “Analytisk”, “Oberoende”, “Villig att ta risker”, “Ambitiös” och “Samvetsgrann”. Vidare visar studien att de efterfrågade personliga egenskaperna kan kopplas till genus, 75 procent av det totala antalet gånger könskodade ord förekommer i de undersökta platsannonserna är maskulint könskodade medan enbart sju procent är feminint könskodade. Mot bakgrund av de empiriska fynden i studien diskuteras hur en viktig konsekvens av att efterfrågade personliga egenskaper i platsannonser formuleras ur ett könsperspektiv är att personer utesluts genom könskodning, medvetet eller omedvetet. Detta i sin tur kan bidra till könsskillnader på arbetsplatser samt att företagen går miste om kompetens. Individen, företagen och samhället i stort har därför mycket att vinna på en genomtänkt och fördomsfri rekrytering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)