Är "PRIO" prio hos Försvarsmakten? : En undersökning av den pågående implementeringen av SAP-systemet "PRIO" hos den svenska Försvarsmakten

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Idag implementeras det ofta stora affärssystem i organisationer för att effektiviseraverksamheten. En sådan implementering innebär stora förändringar för en organisationvilket inte alltid är helt oproblematiskt. Försvarsmakten har fått motstå storapåtryckningar från riksdag, regering och media om att verksamheten måste effektiviserasoch att en stramare budget hållas. Detta ledde till införandet av affärssystemet ”PRIO”.Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera de barriärer som uppstått vidinförandet av PRIO. För att undersöka detta har vi utgått från Kasurinens (2002)förändringsmodell och valt att intervjua sju personer involverade i PRIO. Resultatet visadeatt det mycket på grund av Försvarsmaktens annorlunda organisationskultur har funnitsmånga barriärer som satt käppar i hjulet vid implementerandet av PRIO. Systemet ansesvara krångligt och dåligt anpassat för just Försvarsmakten. Vår slutsats är att PRIO, utifrånde barriärer vi funnit, inte är tillräckligt bra anpassat för Försvarsmakten och att det finns ett kompetensproblem hos Försvarsmakten när det kommer till affärssystem likt PRIO.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)