Användning av styrsystem i skolan : en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Titel: Användning av styrsystem i skolan - en kvalitativ studie om styrsystemens påverkan på lärares arbetsbelastning Författare: Amanda Berntsson och Jenny Karlsson Handledare: Eva Berggren Nivå: Kandidatuppsats 15 HP, Företagsekonomi, Verksamhetsstyrning, VT 2018 Problembakgrund: År 2035 förväntas det råda en brist på 79 000 lärare i Sverige. Samtidigt är cirka hälften av lärarna alltid eller ofta stressade på jobbet och är tvungna att arbeta på sin fritid då arbetstiden inte räcker till. Denna statistik visar på att det finns ett praktiskt problem varför studien vill undersöka om detta kan kopplas till verksamhetsstyrningen i kommunala gymnasieskolor. Problemdiskussion: Tidigare studier har fokuserat på verksamhetsstyrning kopplat till elevresultat och inte på dess påverkan på lärares arbetsbelastning. En studie utförd inom vården har visat på ett samband mellan läkares utmattning och förekomst av onödiga och oskäliga arbetsuppgifter. Därför är det intressant att undersöka huruvida det finns ett liknande samband inom skolväsendet.  Frågeställning: Vilka styrsystem använder rektorer på kommunala gymnasieskolor och hur påverkar det lärares arbetsbelastning? Syfte: Syftet är att beskriva vilka styrsystem rektorer på kommunala gymnasieskolor använder sig av. Vidare är syftet att identifiera hur de olikastyrsystemen påverkar lärarnas arbetsbelastning. Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar styrsystem där vi valt att arbeta enligt Merchant och Van der Stede indelning vilken består av resultatstyrning, aktionsstyrning, personalstyrning och kulturell styrning. Slutligen presenteras negativa konsekvenser av tillämpning av de olika styrsystemen.  Metod: Kvalitativ metod med abduktiv ansats där intervjuer har genomförts med totalt sex respondenter, varav fyra rektorer och två lärare, som alla är verksamma på två kommunala gymnasieskolor. Empiri: Primärdata för de sex respondenter som intervjuats presenteras var styrsystem för sig och avslutas med negativa konsekvenser av styrning.  Analys: I kapitlet ställs empirin mot den teoretiska referensramen och analyseras var styrsystem för sig.  Slutsats: Studien har lett fram till följande fyra slutsatser- Skolornas användning av styrsystem skiljer sig åt- Större fokus på personalstyrning än resultatstyrning minskar lärares arbetsbelastning- De positiva konsekvenserna av skolans kultur minskar lärares arbetsbelastning- Lärares arbetsbelastning ökar till följd av en bristande kommunikation gällande dokumentationen Nyckelord: Verksamhetsstyrning, styrsystem, styrmedel, arbetsbelastning, skolväsendet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)