Standardisering av talperceptionstestet Lyssna-Säg : Diskrimination och identifikation av svenska konsonantkontraster i betingelserna tyst och babbel hos typiskt utvecklade barn

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

Sammanfattning:

Nedsatt talperception förekommer hos flera grupper barn som besöker audiologisk och logopedisk klinik. Dessa är exempelvis barn med språkstörning, barn med kognitiva nedsättningar, barn med hörselnedsättningar och barn med (centrala) auditiva bearbetningsnedsättningar (CAPD). För närvarande saknas standardiserade talperceptionstest som ger information om hur barn diskriminerar, identifierar och producerar språkljudskontraster i ord. Det är därför av stor vikt att utveckla diagnosverktyg för att öka möjligheten till ett reliabelt testförfarande och differentialdiagnostisering. Föreliggande studie hade 2 syften. Dels att färdigställa och standardisera ett nytt talperceptionstest, Lyssna-Säg. Dels att pröva hur typisktutvecklade barn i åk 1 och 2 presterade i betingelserna tyst och babbel. Studien inkluderade 21 barn och visade att barnen diskriminerade signifikant fler korrekta konsonantkontraster i tyst jämfört med babbel för alla konsonantkontraster sammanslaget. Skillnader i resultat observerades även mellan några av de konsonantkontraster som undersöktes, såväl mellan betingelserna tyst och babbel samt mellan årskurserna, där årskurs 2 presterade bättre. Likaså observerades signifikant kortare svarstid för korrekt identifierade målord i babbel än i tyst. Studien visade att det är nödvändigt att utveckla testet ytterligare inför användning i klinisk verksamhet. Likväl har den första datainsamlingen kunnat belysa viktiga aspekter om hur barns talperception av svenska konsonantkontraster i betingelserna tyst och babbel ser ut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)