Anpassning eller förändring? : En studie av jämställdhetsintegreringens transformativa potential

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Evelina Johansson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Jämställdhetsintegrering är i Sverige den huvudsakliga strategin för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Strategin går ut på att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas inom alla områden, nivåer och processer i beslutsfattande och utförande av politik. Strategin har används sedan 90-talet men några tydliga effekter har inte kunnat påvisas och samhället är fortfarande inte jämställt. Inom forskningen har jämställdhetsintegreringens transformativa potential ifrågasatts. Man menar att strategin när den sätts i praktiken anpassas till etablerad politik och processer snarare än att förändra dem. Det är jämställdhetsintegreringens transformativa potential som undersöks i denna uppsats genom en fallstudie av för teorin kritiska fall. Strategier, styrdokument och utvärderingar studeras i tre svenska kommuner. Slutsatsen är att jämställdhetsintegreringen i dessa gynnsamma fall inte är genomgående transformativ utan att det sker en viss teknokratisering och avpolitisering av jämställdhetsarbetet. Därmed ger den stöd till forskningen som menar att jämställdhetsintegrering inte uppfyller sin transformativa potential när den sätts i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)