Pornografikonsumtionens påverkan på ungdomar : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Författare: Elisabeth Jorg; Pia Lundgren; [2016]

Nyckelord: Ungdomar; pornografi; attityder; konsekvenser;

Sammanfattning: I Sverige år 2015 fanns det 1 533 165 ungdomar i åldern 13-25 år enligt Statiska centralbyrån. Att bli vuxen innebär stora förändringar både psykiskt och fysiskt och det kan vara en omvälvande och experimentell period i en människas liv. Detta omfattar bland annat att söka grupptillhörighet och att hitta sin sexuella identitet. Under 90-talet blev datorer allt vanligare i hemmen och internetanvändningen ökade lavinartat, idag ligger Sverige i topp i Europa med flest andel internetanvändare. Det senaste decenniet har pornografin spridits i stor omfattning, de vanligaste källorna för pornografikonsumtion anses vara internet och kabel – TV som båda är lättillgängliga hemifrån. Enligt ett flertal studier så har de flesta ungdomar någon gång konsumerat pornografi. Syftet med detta arbete var att belysa vilka attityder och känslor ungdomar hade angående pornografi samt hur pornografikonsumtion kunde påverka dem. Den metod som användes var en litteraturöversikt. Sökning i olika databaser gjordes och ett antal vetenskapliga artiklar valdes ut, dessa granskades och kvalitetsbedömdes. De artiklar som valdes ut motsvarade de kriterier som författarna ansåg besvara studiens syfte och frågeställningar, totalt inkluderades 11 kvantitativa och fem kvalitativa artiklar, publicerade mellan 2006-2016. Resultatet visade att ungdomar i åldern 13-25 år kände sig ambivalenta till pornografi. De upplevde både positiva och negativa aspekter av pornografikonsumtion. Killar hade en mer positiv attityd till pornografi jämfört med tjejer. Det var fler killar som konsumerade pornografi jämfört med tjejer. Attityder till pornografi och de känslor den väckte var allt från avsky till något positivt enligt båda könen. Ungdomar kunde uppleva pornografi som både våldsam och grov, men ändå som en källa till information. De flesta ungdomarna uppgav att de blivit influerade och fått inspiration via pornografi, flertalet ungdomar såg pornografi som en källa till information angående sex. Ibland uppfattades pornografin som en pålitlig källa, men oftare bedömdes den som överdriven, förvrängd eller rent falsk. Ungdomar uppgav att vänner var den bästa källan för information om sex. Både killar och tjejer ansåg att den pornografi som framställdes i media var sexuellt diskriminerande. De tjejer som sågs inom pornografin hade smala kroppar med stora bröst och var underordnade killarna medan killarna framställdes som ledare, starka och vältränade. I vår kommande barnmorskeprofession är det viktigt att vara medvetna om hur ungdomar ser på pornografi så att vi kan samtala om detta samt ge ungdomarna korrekta faktakunskaper och diskutera med dem om hur de ser på den egna kroppen och om vilka värderingar och normer som styr dem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)