Create React App vs NextJS : A comparison of two ReactJS based web application frameworks

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Webbapplikationer bygger på många olika webbramar och utvecklare har en mängd olika webbramverk att välja mellan när de utvecklar en webbapplikation. Två populära webbramverk som finns på marknaden är NextJS och Create React App (CRA). Varje ramverk har sina egna för- och nackdelar i olika perspektiv. Syftet med denna studie är att granska om det finns några skillnader i dessa två populära webbramverk ur ett kontinuerligt integrations och kontinuerligt leverans-perspektiv med ett fokus på att kolla närmare på skillnaderna inom utvecklingsprocessen vid utökningar av applikationer och den tid det tar att bygga och driftsätta applikationer i de olika ramverken. För att få kunskap om ämnet så har en teoretisk studie av webbaserade källor gjorts och en applikation har skapats i de båda ramarverken för att sedan utvidgas med ytterligare verktyg för att kunna utföra en jämförelse. Studien visar att ramverken resulterar i liknande byggoch driftsättningstider men skiljer sig dock åt gällande konfigurationer när applikationerna utökades och att NextJS gav en enklare åtkomst åt konfigurering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)