Inre effektivisering inom tjänstesektorn En studie med fokus på inre effektivitet, förbättringar och förenklingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Inom företagsvärlden blir det viktigare och viktigare att ha bra processer för att tillmötesgå sina kunder på ett tillfredsställande sätt. Effektivisering och förbättring av arbetsprocesser blir därför betydelsefullt. Att eliminera olika slöserier i arbetsprocesserna kan ge positiva utfall om det görs på rätt sätt. Syftet med denna studie är att undersöka huruvida arbetet på ett företag inom tjänstesektorn är effektivt i nuläget för att sedan analysera hur den inre effektiviteten kan förbättras. Fokus har lagts på inre effektivisering, förbättringar och förenklingar. Frågeställningen som studien ämnar besvara är: Hur kan ett företag inom tjänstesektorn arbeta med förbättringsarbete?Studiens teorikapitel baseras på både tryckta och elektroniska källor där alla artiklar är peer reviewed och håller därför en hög standard. Fokus i teorikapitlet är slöserier vilka ska minimeras för att öka effektiviteten i ett företag. Studien grundar sig dels i en kvalitativ- dels en kvantitativ del. Resultatet från intervjuer och observationer visar bland annat att medarbetarna är ineffektiva och att medarbetarna hoppar mellan olika arbetsuppgifter. Medarbetarna förklarar om en frustation när de inte hinner med sitt arbete och en stress som uppstår när detta pågår under en längre tid. Resultatet analyseras med utgångspunkt i den teoretiska referensramen för att sedan mynna ut i en slutsats som besvarar frågeställningen. Ett företag kan arbeta med förbättringsarbete på ett flertal olika sätt men framförallt handlar det om att minimera slöseri. Slöserierna som identifierades på företag X var: Väntan, Transport, Överproduktion, Rörelser, Extra bearbetning och Kunskap, dessa bör elimineras.Studien avslutas med att tre råd ges till företag X. Företaget bör framförallt fokusera på att upprätta standarder för hur arbetsprocesserna ska se ut, medarbetarna ska tänka igenom hur många pauser som tas under en dag och antalet påbörjade moment ska minimeras för att minska den mentala ställtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)