IFRS 15 – En kvantitativ undersökning om implementeringen av en ny intäktsstandards påverkan på byggbranschen i Europa

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Robert Johansson; Alexander Vallgren; [2021-08-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problemställning: För att avgöra hur väl ett företag presterar är intäkter enbetydelsefull post för såväl upprättare som användare av de finansiella rapporterna. Tidigareintäktstandarder ansågs som bristfälliga och resulterade i ett flertal redovisningsskandaler. Föratt öka harmoniseringen mellan länder och företag utvecklade IASB tillsammans FASB enintäktsstandard, IFRS 15. Praktiker förväntade sig stora effekter på intäktsredovisningen förvissa branscher däribland entreprenad och byggbranschen.Syfte: Syftet med studien är att undersöka om förväntningarna som praktiker har motsvararutfallet med implementeringen av en ny intäktsstandard, IFRS 15 för bolag inombyggbranschen i Europa.Hypotesformulering: Det har skett en signifikant positiv procentuell förändring i redovisadeintäkter för europeiska byggbolag till följd av implementeringen av IFRS 15.Metod: Studien har en kvantitativ forskningsmetod där data samlats in från databasen S&PCapital IQ. Datan samlades in för åren 2016 och 2019 för att sedan göra en jämförandeundersökning. Genom flertalet statistiska tester har 112 byggbolag inom Europa där denprocentuella förändringen av intäkter legat i fokus för studien.Resultat och Slutsats: Resultatet från studien kan konstatera att införandet av IFRS 15 har ensignifikant påverkan på den procentuella förändringen i intäkter men samtidigt har inte denprocentuella förändringen i intäkter en signifikant förändring mellan åren. Däremot finns entendens till en procentuell förändring till följd av implementeringen av IFRS 15. Däravförkastat studiens hypotes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)