Privacy paradox inom IoT från ett konsumentperspektiv: en empirisk studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

Författare: Rasmus Öberg; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I ett samhälle som i allt högre grad präglas av smarta produkter och konsumenters förmå-ga att vara konstant uppkopplade genom Internet of Things ställs höga krav på hur passskyddade dessa konsumenter är. Forskning visar på att det blir allt svårare för konsumenteratt ta ställning kring sin egen privacy, och överrumplas ofta av en alldeles för stor mängdalternativ. Detta leder till vad som kallas för privacy paradox, där dagens konsumenterupplever att de är maktlösa inför att kontrollera sin egen privacy, det vill säga en individsrätt till frihet och att vara privat, och därför inte agerar alls. Genom att undersöka befintligforskning inom ämnet samt att komplettera med egen datainsamling analyseras ämnet ochförsök görs till att förstå varför det har blivit som det har blivit, och om det finns åtgärderatt ta i ställning mot privacy paradox. Kvantitativ datainsamling görs genom en enkät-undersökning och kvalitativ datainsamling görs genom en kompletterande intervjufas, därett antal intervjuobjekt ställde upp på semistrukturerade intervjuer. Resultaten analyserasoch ställs i kontrast till tidigare forskning, där det identifieras flera likheter. Privacy para-dox anses bekräftas, det görs försök till att förklara varför den existerar och det slutgiltigaresultatet föreslår förbättringar på produktdesign ur ett konsumentperspektiv för att höjakänslan av privacy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)