När livet förändras : Kvinnors upplevelse av cytostatikabehandlingen i samband med bröstcancer En litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen. I en del av bröstcancerdiagnosen är cytostatikabehandlingen den enda behandlingen som ges i syfte av att bota, lindra symtom eller att förlänga överlevnadstid. Cytostatikabehandlingen orsakar olika biverkningar hos kvinnorna med bröstcancer som kan göra att hälsa och välbefinnande försämras. Syfte: Att beskriva upplevelsen av cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer. Metod: Litteraturöversikt av elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. En induktiv ansats användes analysen utfört enligt Fribergs femstegsmodell. Artiklar söktes i databaserna CINAHL och PSYKINFO.  Resultat: Tre huvudteman och sex subteman. Till temat Fysiska förändringar subteman har identifierades; synliga och osynliga. Psykiska förändringar hade subteman; Emotionella förändringar, förändringar i själv uppfattningen& autonomi. Temat sociala förändringar hade subteman; förändringar i familjerelationer och förändringar i sociala sammanhang.  Slutsatser: Kvinnorna upplevde förändringar i utseendet, mentala och till följd sociala förändringar efter genomgången av cytostatikabehandlingen. Kvinnorna skulle kunna hantera och anpassa sig inför de nya förändringar som behandlingen medför. Mer forskning kring kvinnornas upplevelse av cytostatikabehandlingen och vilka förändringar den ger upphov till behövs.  Detta ska förbättra möjligheten att erbjuda ett bra bemötande och rätt stöd för dessa kvinnor så att de i sin tur kan hantera sin nya situation.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)