Multimodalitet i matematikundervisning : en kunskapsöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sammanfattning Vi vill med denna kunskapsöversikt ta reda på hur matematikundervisning bortom boken kan bedrivas baserad på aktuell forskning. Denna kunskapsöversikt handlar om hur forskningen kring multimodalitet i matematikundervisning ser ut. Syftet är att beskriva vad som kännetecknar forskning inom ovanstående arena. Syfte och frågeställning Syftet med kunskapsöversikten är att kartlägga forskning om multimodalitet inom undervisning imatematik. Forskningsfrågan som denna kunskapsöversikt ämnar att besvara är följande: Vad kännetecknar forskning om multimodalitet inom matematikundervisningen? Metod Kunskapsöversikten baseras på artiklar inhämtade från riktade litteratursökningar från två referensdatabaser, ERIC och Proquest. Vi använde oss av tunktering som sökstrategi för att hitta variationer av multimodal och matematik. Urval Urvalet av studierna samlades in genom litteratursökningar i nämnda referensdatabaser. Urvalskriterierna som ligger till grund för kunskapsöversikten är att artiklarna ska ha multimodal' och math' i titeln, att artiklarna är Peer Reviewed och publicerade i en vetenskaplig tidskrift samt att det är tillgängliga och gratis att få tag på. I slutändan valdes sex artiklar ut för att användas och ligga till grund för denna kunskapsöversikt. Resultat Resultatet visar att det är fördelaktigt att använda sig av multimodalitet i matematikundervisningen. Vidare visar resultatet att forskningen kring fältet är relativt ungt och fortfarande outforskat. Studierna har stor geografisk spridning. Dock fann vi ingen forskning från Sverige. Avslutningsvis så visar resultatet en heltäckning av alla multimodala teckenvärldar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)