Arbetssökande, vägledning och motivation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Petra Gyltman; Lena Techel; [2011]

Nyckelord: Motivation och vägledning;

Sammanfattning: Det övergripande syftet med studien är att undersöka arbetssökandes syn på motivation och vägledning. Hur upplever den arbetssökande sin motivation? Vilka faktorer anser den arbetssökande påverkar motivationen. Vilken syn har den arbetssökande på vägledning i förhållande till motivation. Genom att få en större vetskap kring begreppet motivation hoppas vi på att det kan göra oss till bättre vägledare. Metoden som används i studien är kvalitativa intervjuer och informationssökande.Den slutsats man kan dra av denna studie är att bemötande och rätt kompetens verkar vara av stor betydelse för människors motivation i en arbetslöshetssituation. Att rätt bemötande, tillgänglighet och engagemang från en vägledare är efterfrågat, men också att behoven kan vara varierar hos de sökande. En del individer behöver mycket av alla delar i ett samtal och en del individer behöver mindre för att få det de behöver. Ur ett vägledarperspektiv är syftet att undersöka vägledarens kompetens och arbetssätt i förhållande till den arbetssökandes motivation. Vilka arbetssätt har de arbetssökande mött och vad har de för uppfattning om betydelsen av vägledningen, vägledarens kompetens och arbetssätt.Ur våra tio intervjupersoners berättelser har vi valt att belysa de behov som dominerat. I vårt resultat nämns de som teman och de fem mest dominerande teman är bekräftelse, bemötande, rädslor, engagemang och slutligen motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)