Energieffektivisering av Sörbyskolans gymnastiksal

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

Sammanfattning: Enligt Sveriges miljökvalitetsmål och god byggd miljö måste alla byggnaders energianvändning sänkas med 50 % till år 2050. Därför behöver många byggnader speciellt de byggnader som är byggda under miljonprogrammet renoveras och energieffektiviseras. Vilket i detta arbete kommer en byggnad avsedd för gymnastik som finns i Sörbyskolan i Gävle att energieffektiviseras. Denna skola är nästan 50 år gammal och är i behov av renovering för att kunna stå kvar i cirka 50 år till. I detta examensarbete kommer det undersökas om det är lönsamt att renovera denna byggnad genom att sänka kostnader för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten. Målet är att undersöka lönsamma energiåtgärder, som föreslås till det kommunala företaget Gavlefastigheter AB, som äger och förvaltar denna skola. Arbetet börjar med en litteraturstudie samt en undersökning, som ligger till grund för byggnadensenergikartläggning. I undersökningen har ritningar studerats och mått kontrollerats, konstruktionsmaterial och dessas tjocklekar uppskattats, inomhustemperaturer uppmätts och Blower door metoden tillämpats. Energisimuleringar med datorprogrammet BV2 har utförts för att uppskatta olika åtgärders inverkan på energianvändningen. Lönsamheten har bedömts med Payback-metoden. Utförande av detta examensarbete ledde till ett förbättringsresultat bland annat genom att minska köldbryggeverkan och bättre U-värden. Genom olika metoder som användes i arbetet uppnår man en lönsam energiåtgärd. Resultatet kan därför rekommenderas till Gavlefastigheter. AB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)