Matematikundervisning i socialt samspel : Att lära matematik genom problemlösning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Sammanfattning: Hur lärare undervisar i matematik har relevans för elevers lärande i, attityd till och syn på ämnet. Framstående matematiker menar att om elever får samtala, diskutera och ta del av varandras lösningsstrategier, ges fler tillfällen att förstå matematiken gentemot vid enskilt arbete. Trots detta ges elever i många svenska klassrum bristfälliga möjligheter att utveckla de matematiska förmågor som läroplanen beskriver. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som visat sig signifikanta respektive gynnsamma för matematikundervisning, där elever lär i socialt samspel genom problemlösning i de tidigare skolåren. För att skapa en heltäckande bild av forskningsfältet har data systematiskt samlats in, kategoriserats och analyserats. Slutligen har tio vetenskapliga publikationer valts ut, vilka ligger till grund för studien. Ett gott klassrumsklimat och tydliga roller i klassrummet har visat sig vara förutsättningar för att elever ska våga dela med sig och att lärande i socialt samspel genom problemlösning ska kunna ske. Något som utmärker sig signifikant är att elever delger varandra olika lösningsstrategier och att processen är i fokus, inte bara svaret i sig. Under processen får elever direkt feedback av lärare och av varandra, varpå risken att de fastnar i missuppfattningar och felaktiga antaganden minskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)