Lärares upplevda arbetsbelastning inom vuxenutbildning – en kvalitativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Omfattande litteratur pekar på lärares arbete och dess ökade arbetsbelastning och stress. Lärare känner att de får mer administrativa uppgifter och mindre undervisningstid, detta upplever lärare påverka elevernas undervisning negativt. Lärare förväntas ta på sig ansvar och roller de tidigare inte haft. Studien genomfördes på ett större privatägt företag som bedrivervuxenutbildning. En fokuserad gruppintervju, med fem lärare, samt en kvalitativ intervju, med en lärare, användes som metod för datainsamling. Lärarna hade sin arbetstid fördelad till20 timmar undervisning och 20 timmar administration varje vecka. Analysen av materialetvisade att lärarna upplevde en hög arbetsbelastning. Lärarnas arbetsbelastning kundekategoriseras till fyra huvudkategorier och tolv subkategorier, där elever, personal, administration och ledningen utgjorde huvudkategorierna. Lärarna upplevde att de hade förstora och för många grupper med elever, att rutinerna för nya elever som kom in i verksamheten hade negativ inverkan på utbildningen. Lärarna upplevde att elevtid utanförundervisningen samt individuell elevplanering och progressionssamtal tog upp mycket mer tid än det var planerat för. Den höga personalomsättningen och antalet sjukskrivningar gjorde att lärarna upplevde en högre arbetsbelastning. Det administrativa arbetet med närvarolistor, flytt av elever mellan grupper samt föråldrade digitala verktyg gjorde att arbetet var omständigt och svårt vilket påverkade lärarnas arbetsbelastning. Lärarna upplevde att ledningen brast i planeringen, att ledningen hade för stort fokus på ekonomi samt kommunikationssvårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)