Lugn och ro och återhämtning i en kaosartad värld : En hermeneutisk studie om livsstilsmigration från stad till landsbygd i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Denna studie undersöker fenomenet livsstilsmigration från stad till landsbygd i Sverige. Studien knyter samman tidigare forskning inom området kontraurbanisering och livsstilsmigration med särskilt fokus på Sverige. Vidare dras nytta av sociologiska teorier kring senmodernitet, livsstil, kapitalformer, stress och stresshantering samt teori kring rummet. Studien utnyttjar den hermeneutiska ansatsen för att svara på frågeställningen vilka motiv leder till att individer flyttar från stora städer till landsbygd. Studiens empiriska material består av fem djupintervjuer med individer som under senaste decenniet har flyttat från en storstad till en landsbygd. Avsikten med djupintervjuer var att förstå varför och hur individer fattar ett beslut om att flytta från en storstad till landsbygd, det vill säga vilka individuella och omgivande faktorer som hade betydelse för deras beslut. Studien syftar även på att få en detaljerad förklaring kring hur dessa individer upplever den moderna staden samt hur de upplever dagens landsbygd. Klyftan i individernas upplevelse av stadslivet som konnoteras med bl.a. överdriven konsumtion, högt tempo, ensamhet och otrygghet och upplevelse av lantlivet som kopplas ihop med bl.a. natur, frihet, äkthet och lugnet, beskriver anledningar till besluten av att välja landsbygd som en plats där man kan leva ett bättre, fylligare liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)