Att utforma en kampanj i syfte att attrahera hållbara aktörer

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

Författare: Mia Bergvall; Louise Björklund; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Hållbar kommunikation har blivit ett allt mer vanligt begrepp. Företag tycks dock ha svårt att berätta om sitt hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt. Alltför många lyfter fram enskilda hållbara handlingar samtidigt som deras övriga arbete lämnar en del att önska. Syftet med detta arbete är därför att undersöka hur företag på ett trovärdigt sätt kan marknadsföra sig som en hållbar aktör och därigenom attrahera kunder med samma syn på hållbarhet. Vidare undersöker vi hur detta kan bidra till att stärka ett företags image. Studien har skett genom framtagning och utvärdering av en releasekampanj där en fiktiv kommunikationsbyrå varit avsändare. En förstudie samt kvalitativ metod har används för att besvara studiens syfte. Det slutgilitga konceptet bygger på en flerstegskampanj som återfinns på såväl fysiska som digitala plattformar vid olika tidpunkter i samband med Earth Overshoot Day. Slutligen ska kampanjen generera besök på den landningssida som återfinns på kommunikationbyråns hemsida. Målet är att mottagaren väljer att kontakta byrån vilket leder till sälj. Studien visar att avsändaren behöver uppfattas som en trovärdig och kompetent aktör men att kampanjen även behöver engagera mottagaren. Genom att berätta om hållbarhet på ett objektivt sätt stärker avsändaren bilden av sig själv som en trovärdig aktör. För att mottagaren verkligen ska engagera sig behöver kampanjen fortfarande väcka känslor samt leda till en tankeställare. Vidare visar även arbetet att gerillamarknadsföring kan vara ett kostnadseffektivt sätt att uppnå detta på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)