Likvärdig och rättvis betygssättning?

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Införandet av det målrelaterade betygssystemet för gymnasieskolan med Lpf 94, i kombination med en redan tidigare påbörjad decentralisering av skolväsendet, följdes tämligen omgående av en diskussion om försämrade kunskaper hos elever i kombination med stigande betyg. Den förmodade betygsinflationen hotar över tid elevgenerationers rätt till lika möjligheter vid antagningen till högre utbildning. Kontrollen av betygssättningen kommer därmed att handla om om demokratisk rättvisa och blir en förvaltningspolitiskt mycket central fråga. Genom analys av fem Skolverksrapporter som berör betygssättningen undersöks här hur Skolverket som representant för den statliga styr- och kontrollnivån hanterar detta problem. Hur ser Skolverkets försök till styrning ut, som de kommer till uttryck i Skolverkets rapporter och kommunikation? Vad säger detta om den centrala nivåns reflektion och medvetenhet om situationen? I vår analys menar vi oss se en tydlig utveckling mot ett mer instrumentellt synsätt i Skolverkets syn på styrningen av betygssättningen under den undersökta perioden. Ämne: Förvaltningspolitik

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)