Skalbärande marina organismer och petrografi av tidigcampanska sediment i Kristianstadsbassängen : implikationer på paleomiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: Kristianstadsbassängen är ett område i nordöstra Skåne med sedimentära avlagringar från kritaperioden. Avlagringarna har avsatts i marin miljö genom upprepade transgressioner av havsytan, vilket har resulterat i en kalksten som bland annat utgörs av fossil från den fauna som en gång i tiden existerade. Ullstorp är en lokal i Kristianstadsbassängen och fungerar i dagsläget som ett aktivt kalkbrott. Detta möjliggör studier av en lagerföljdssektion som speglar avsatta lager under campan. Lager B i Ullstorp är avsatt under absolut tidigaste delen av tidig campan för ungefär 83 miljoner år sedan och kallas även Gonioteuthis granulataquadrata zonen. I jämförelse med tidig campans yngre del, Belemnellocamax mammillatus zonen, med sediment avsatta ungefär tre miljoner år senare, är tidigaste campan ett okänt tidsavsnitt med avseende på molluskfauna och den då utgörande marina miljön. Detta gäller även undersökningar av fossil och paleomiljö från denna tid på andra lokaler i Kristianstadsbassängen. Bildning av fossil och dess bevaring styrs av tafonomiska processer. Flertalet stenkärnor har bevarats i lager B i Ullstorp som utmärkande linser i sedimentet. Sammanlagt har 38 fossil identifierats tillhörande fylumen mollusker, tagghudingar och armfotingar. Grupper med levnadssätt som infauna såväl som epifauna har identifierats. Av samtliga fossil är 33 bivalver, bland annat arterna Barbartia sp. och Nucula sp., och tre är gastropoder, av arten Campanile sp. Resterande två fossil tillhör andra fylum, tagghudingar och armfotingar. Resultatet indikerar således en klar dominans av mollusker. Gastropodernas utbredning under tidigaste campan baserat på antalet fossila fynd är begränsat dock är den tafonomiska effekten på dess aragonitiska skal stor. Detta ger sannolikt en vinklad bild av den egentliga utbredningen. Den tafonomiska förlusten inkluderar samtlig fauna av aragonitiska skal. Det studerade materialet i form av sediment och fossil från lager B från absolut tidigaste campan i Ullstorp indikerar en relativt kustnära varmtempererad marin miljö som påverkats av upprepade transgressioner av havsytan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)