Elevinflytande : Personalens syn på elevinflytande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att undersöka vilken syn på elevinflytande personal på fritidshem har, samt hur de gör för att arbeta med elevinflytande i praktiken. Den tidigare forskningen inom detta visar att området är ofullständigt. Vårt arbete tar även in aspekten av personal som jobbar utan legitimation att undervisa på fritidshemmet, vilket är något vi inte hittat någon tidigare forskning om, men som vi anser som något som inte kan förbises då majoriteten av personalen som jobbar på fritids inte är legitimerade. Enligt styrdokumenten för fritidshemmet ska personalen arbeta för ett större inflytande hos eleverna då undervisningen ska ha sin grund i elevernas intressen, behov och erfarenheter.  I vårt arbete samlar vi in vår empiri med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer med en fenomenografisk ansats då vi vill få reda på informanternas syn och tankar kring elevinflytande. Informanterna består av både legitimerad och olegitimerad personal på fritidshem från fyra olika skolor från två olika kommuner. Empirin från våra informanter analyseras utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv där vi även använder oss av Harry Shiers delaktighetsmodell.  Studiens resultat visar att elevinflytande ses som att eleverna får chans att bli lyssnade på för att kunna uppfylla deras intressen och behov. Elevinflytande är något som är på tapeten i de olika fritidshemmen men man kan jobba med det på olika sätt. Vissa skolor arbetar med fritidsråd för att få en inblick i elevernas intressen och behov medan andra använder sig i en större utsträckning av samtal med eleverna eller observationer. Studien visar även att informanterna nämner olika förutsättningar för att kunna arbeta för ett större elevinflytande, bland annat en ledning som lyssnar på fritidspersonalen, ett bra arbetslag och bra miljöer/lokaler. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)