Utvärdering på distans : En Action Research-ansats för förbättring av e-learningverktyg i ettinternationellt handelsföretag

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att utarbeta och testa en modell förutvärdering av ett e-learningprogram i ett stort internationellthandelsföretag. Storleken på organisationen och avstånden mellan många avorganisationens delar, innebar att det var svårt att göra kvalitativautvärderingar och medarbetarna på de lokala enheterna hade lågt förtroende bådeför programmet och organisationens förmåga att ta till sig deras återkoppling.För att anpassa utvärderingen till dessa förutsättningar, utan att förlora den kvalitativadimensionen i ett riktigt möte, gjordes en modell baserad på träffar viavideolänk. Modellen innefattade strukturerade, förberedda workshops som leddefram till ett videolänk-möte mellan medarbetare och utvecklarna av e-learning-programmet. Vid detta möte kunde feedback överlämnas, följdfrågorställas och diskussioner föras. Modellen baserades på arbetssätt och filosofininom Offensiv kvalitetsutveckling.Forskningsmetoden var en tillämpning av ActionResearch, en metod där forskaren är en aktiv deltagare i självaprocessen och där uppnådda resultat och reflektioner under resans gång påverkardet vidare händelseförloppet. Resultaten var positiva, och visade att aspekterinom Offensiv kvalitetsutveckling såsom skapa delaktighet och engagerat ledarskap hade storbetydelse för medarbetarnas engagemang för förändringsprocessen. Slutsatsen varatt modellen innebar en förbättring av den nuvarande återkopplingsprocessen ochatt den dessutom skapade ett ökat engagemang både hos medarbetare och ledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)