Resursbaserad teori : Ett strategiskt verktyg för finansiell framgång?

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Titel:                                   Resursbaserad teori - Ett strategiskt verktyg för finansiell framgång?

Författare:                         Ludwig Jonsson och Jens Karlsson

Handledare:                      Jörgen Dahlgren och Jan Lindvall

 

 

Inledning:                          Strategiska beslut inom ett företag tillhör de absolut viktigaste besluten.Omvärldens karaktär används traditionellt som utgångspunkt inom ekonomisk teori vad gäller utformning av strategier och därigenom förklarande av god finansiell prestation. Utifrån detta är det intressant att utreda huruvida ett alternativt perspektiv, i form av resursbaserad teori, kan tänkas förklara ett företags finansiella framgång.

Syfte:                                  Syftet med studien är att undersöka huruvida resursbaserad teori, i större utsträckning än ett ”outside-in”-perspektiv, kan förklara ett företags finansiella prestation.

Metod:                               I studien har en kvalitativ metod och fallstudie använts. Det empiriska materialet grundas på datainsamling genom semi-strukturerade intervjuer med respondenter från fallföretaget Haglöfs och företagets återförsäljare.

Resultat:                            Resursbaserad teori kan användas för att förklara ett enskilt företags konkurrenskraft och goda finansiella prestation. Vidare kan teorin bidra med ytterligare information om fallföretaget Haglöfs framgång, satt i relation till det traditionella ”outside-in”-perspektivet.

Nyckelord:                         Resursbaserad teori, ”outside-in”-perspektiv konkurrensfördelar, resurser och capabilities

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)