Medborgarlöftet - En kvantitativ studie om polisens kommunikation på Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Att analysera vilken sorts kommunikation som dominerar den nationella polisens Facebookinlägg.Teori: Fredriksson och Pallas myndighetsprinciper (2013) samt Mergels (2013) kommunikationsstrategier.Metod: En kvantitativ innehållsanalysMaterial: 500 Facebookinlägg från den svenska polisens nationella Facebooksida.Resultat: Studiens resultat visar att den svenska nationella polisen använder sig av en push-strategi och att de främst kommunicerar inom det civilas principer på Facebook. Vilket innebär att de ger ut information som har ett samhällsintresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)