Smärtskattningsinstrument, faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av smärtskattningsinstrument

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund, smärta påverkar både samhället och den enskilde individen. Smärta är en subjektiv upplevelse och smärtskattning sker genom självskattning med smärtskattningsinstrument. För att kommunicera och möta patientens upplevelse av smärta så använder sjuksköterskan smärtskattningsinstrument. Det finns flera faktorer som påverkar sjuksköterskans användning och tolkning av patientens smärta. Organisationen och teamet där sjuksköterskan arbetar är exempel på faktorer som påverkar hur sjuksköterskan använder smärtskattningsinstrument. Syfte, att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans användning av smärtskattningsinstrument. Vilka faktorer främjar och hindrar sjuksköterskans benägenhet att använda smärtskattningsinstrument. Metod, detta är en litteraturstudie med 15 vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, har inkluderats. Resultat, faktorer som främjar sjuksköterskans användning av smärtskattningsinstrument är attityd och egen förmåga, kunskap och organisatoriska faktorer. Faktorer som hindrar sjuksköterskans användning av smärtskattningsinstrument är attityd, bristande kunskap, kommunikationssvårigheter och organisatoriska faktorer. Slutsats, sjuksköterskan behöver få en ökad kunskap inom smärtskattning. Organisatoriska ansvarsområden behöver stärkas för att ge sjuksköterskan bättre förutsättningar till smärtskattning. Slutligen är det av stor vikt att sjuksköterskan tror på sin egen förmåga och har förståelse för att hennes attityd påverkar användningen av smärtskattningsinstrument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)