Språkanvändning på tre svenska partiers webbplatser : En studie baserad på en multimodal textanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks tre svenska partiers webbplatser, specifikt startsidorna samt webbsidor som gäller temat integration. Uppsatsen syftar till att undersöka vilka deltagare och vilka typer av processer som synliggörs på integrationswebbsidorna samt även hur modus och modalitet framträder. Vidare avser undersökningen att analysera användandet av avbildningar samt andra semiotiska resurser på partiernas respektive startsida. Vad kan man se i en text eller i bild? Kan man som avsändare framställa sig på ett visst sätt vid textelement respektive bildelement? Med hjälp av verktyg från systemisk-funktionell grammatik undersöker jag textelementen och bildelementen undersöks med verktyg från visuell textanalys. Resultatet av undersökningen visar att det finns vissa likheter och skillnader mellan partiernas startsidor respektive integrationswebbsidor. Skillnaderna är dels vad varje parti framför av sina politiska åsikter i skrift, dels att användandet av avbildningar och andra semiotiska resurser skiljer sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)