Kvinnors erfarenheter och upplevelser av PMS och PMDS

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Premenstruellt syndrom (PMS) är något som drabbar cirka 20% - 40% av alla kvinnor. Symtomen uppkommer en till två veckor innan mens. De vanligaste upplevda symtomen är svullna bröst eller mage, irritation eller ångest. Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) som är den mer allvarliga formen än PMS, drabbar omkring 1,8% - 5,8%. Symtomen är mer kraftfulla och kan liknas vid djup depression. Tidigare studier har visat att kvinnor med PMS eller PMDS har sänkt hälsorelaterad livskvalitet. Syftet: Vårt syfte är att belysa kvinnors erfarenheter och upplevelser kring det dagliga livet vid PMS och PMDS, samt att uppmärksamma strategier som underlättar kvinnors vardag. Metod: Metoden var att sammanställa tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats till en litteraturstudie. Resultat: Resultatet belyser till exempel de symtom som kvinnor upplever under PMS. Kvinnor upplevelser är även att samhället och sjukvården inte tar PMS och PMDS på allvar. Deras erfarenheter är att de inte får det stöd som de önskar och behöver. Mestadels saknar de stöd från sin partner. Kvinnor använder sig av olika copingstrategier för att hantera sina symtom. Kvinnorna tar pauser och avstånd från sin partner och den extra stress som de upplever under PMS. Konklusion: Kvinnorna saknar stöd, hjälp och förståelse från sin partner som de behöver för att hantera sin PMS och PMDS. Inte heller av sjukvården får de hjälp. Samhället har en felaktig bild av vad PMS och PMDS egentligen är. Olika copingstrategier används för att hantera syndromen, såsom att ta pauser från vardagen och alla krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)