Diagnostisk fördröjning vid hidradenitis suppurativa

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund Hidradenitis suppurativa är en kronisk, inflammatorisk sjukdom i hårfolliklar i hudområden med stor mängd apokrina körtlar, förenad med en kraftigt nedsatt livskvalitet och stor komorbiditet. Den kännetecknas av smärtsamma abscesser och med tilltagande svårighetsgrad även fistlar samt risk för svår ärrbildning. Prevalensen varierar globalt mellan 1 % och 4 %. Sjukdomen förbises ofta och dessutom söker patienter vård sent. Detta innebär att tiden från symptomdebut till diagnossättning kan röra sig om flera år, och konsekvensen kan då bli ett stort lidande för dessa patienter samt kostnader för samhället. Syfte Syftet är att via granskning av vetenskapliga publikationer undersöka hur lång tiden är från symptomdebut till diagnossättning av hidradenitis suppurativa. Att uppmärksamma detta skulle kunna leda till ett förbättrat kunskapsläge och bidra till att försöka identifiera åtgärder som skulle kunna minska denna fördröjning. Metod Studien är en systematisk litteraturöversikt där studier som innehåller uppgifter om tid från symptomdebut till korrekt diagnos har valts ut från databaserna PubMed och Web of Science, med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier samt kvalitetsgranskning, och sammanställts i en metaanalys. Resultat Totalt identifierades 460 artiklar, där 26 artiklar bedömdes i fulltext och 6 av dessa slutligen inkluderades. Den totala studiepopulationen var 1409 patienter. Det viktade medelvärdet för tid till diagnos i de undersökta studierna var 8,5 år. Slutsats Resultatet, 8,5 år, stämmer överens med tidigare forskning om diagnostisk fördröjning för hidradenitis suppurativa. Det kan vara av intresse att sträva efter en förbättring, samt studera hur lång tiden är mellan symptomdebut och diagnossättning ser ut i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)