”Vi säljer inte lycka här utan vi säljer mera insikt och kunskap…” En kvalitativ studie om hur kuratorer på ungdomsmottagningar beskriver och analyserar ätstörningsproblematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur kuratorer på ungdomsmottagningar i Göteborg tänker och resonerar kring ätstörningsproblematik och dess orsaker, samt hur deras resonemang kan förstås utifrån olika perspektiv på sociala problem. Vi har även lyft fram hur kuratorerna konstruerar fenomenet ätstörningar. Vi har använt oss av kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats. Resultatet inhämtades via semistrukturerade intervjuer med fem kuratorer på fem olika ungdomsmottagningar i Göteborg. Vår ambition var att få nära beskrivningar av våra informanters synsätt. Vid vår analys har vi använts oss av teorier som handlar om olika sätt att se på sociala problem. Vi analyserade då vår empiri utifrån ontologisk ståndpunkt: objektivism eller konstruktionism, samt vilket nivåperspektiv: individ-, grupp- eller samhällsnivå, som görs gällande. I slutdiskussionen diskuterar vi vilka eventuella konsekvenser kuratorernas syn på ätstörningar får för arbetssättet. Sammanfattningsvis visade kuratorernas orsaksförklaringar på en stor komplexitet; förklaringarna kunde härledas till både psykologiska, sociala och samhälleliga perspektiv. Vår ontologiska analys visade att kuratorerna mestadels utgår från ett objektivistiskt synsätt i sitt resonemang. Vidare visade nivåanalysen att kuratorerna framför allt utgår från ett individperspektiv i sina resonemang men att det även finns förklaringar på grupp- och samhällsnivå. Det mest intressanta som framkommit av vårt resultat är att, trots att kuratorerna förklarar problemen på flera olika nivåer, framkommer det att de endast arbetar på individnivå. En slutsats vi kan dra av detta är att det blir problematiskt när man försöker lösa ätstörningsproblematik, som bottnar på både individ-, grupp- och samhällsplanet, med enbart individuella lösningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)