Cancerdrabbades upplevelse och motivation till fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en vanlig sjukdom som drabbar var tredje person. Sjukdomen har ökat i incidens de två senaste decennierna bl.a. på grund av en ökad livslängd. Vid cancer och behandling uppstår det ett stort emotionellt och fysiskt lidande. De cancerdrabbade upplever symptom såsom fatigue, smärta samt illamående, vilket påverkar välmående och livskvalitet. Forskning har visat att fysisk aktivitet har en positiv effekt vid cancerbehandling. Det är dock få cancerdrabbade som är fysiskt aktiva under och efter sin behandling. I det hälsofrämjande arbetet har sjuksköterskan en viktig roll i att stödja och motivera patienterna till en aktiv vardag. Syfte: Att beskriva hur patienter som genomgår och har genomgått cancerbehandling upplever att utöva fysisk aktivitet samt vad som motiverar dem. Metod: Denna kandidatuppsats är en litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga originalartiklar, hämtade från tre databaser. Samtliga studier undersöker cancerdrabbades upplevelse, samt vad som motiverar dem till fysisk aktivitet. Artiklarna kvalitetsgranskades och dess resultat sammanställdes. Resultat: Resultatet presenteras i två olika huvudteman, ”patientens upplevelse av fysisk aktivitet” och ”patientens motivation till fysisk aktivitet”. Under det första huvudtemat hittades tre underteman; 1) ”Kampen att trotsa rädslan för biverkningar”, 2) ”den förändrade kroppen och dess påverkan”, 3) ”att återfå normalitet och rutiner samt fokus på annat än cancersjukdom”. Under det andra huvudtemat hittades tre underteman; 1) ”vårdpersonalens betydelse”, 2) ”gruppens betydelse” och 3) ”betydelsen av att ha en målsättning och varierande träningsformer”. Slutsats: Patienterna hade till stor del positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Det är därmed viktigt att cancerdrabbade får information och stöd till fysisk aktivitet. Det verkar dock finnas en stor kunskapsbrist i vårdteamet om fysisk aktivitet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att tillgodose patientens rättigheter till en god omvårdnad och egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)