Cancerdrabbades upplevelse och motivation till fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en vanlig sjukdom som drabbar var tredje person. Sjukdomen har ökat iincidens de två senaste decennierna bl.a. på grund av en ökad livslängd. Vid cancer ochbehandling uppstår det ett stort emotionellt och fysiskt lidande. De cancerdrabbade uppleversymptom såsom fatigue, smärta samt illamående, vilket påverkar välmående och livskvalitet.Forskning har visat att fysisk aktivitet har en positiv effekt vid cancerbehandling. Det är dockfå cancerdrabbade som är fysiskt aktiva under och efter sin behandling. I det hälsofrämjandearbetet har sjuksköterskan en viktig roll i att stödja och motivera patienterna till en aktivvardag. Syfte: Att beskriva hur patienter som genomgår och har genomgått cancerbehandlingupplever att utöva fysisk aktivitet samt vad som motiverar dem. Metod: Dennakandidatuppsats är en litteraturöversikt baserad på 12 vetenskapliga originalartiklar, hämtadefrån tre databaser. Samtliga studier undersöker cancerdrabbades upplevelse, samt vad sommotiverar dem till fysisk aktivitet. Artiklarna kvalitetsgranskades och dess resultatsammanställdes. Resultat: Resultatet presenteras i två olika huvudteman, ”patientensupplevelse av fysisk aktivitet” och ”patientens motivation till fysisk aktivitet”. Under detförsta huvudtemat hittades tre underteman; 1) ”Kampen att trotsa rädslan för biverkningar”, 2)”den förändrade kroppen och dess påverkan”, 3) ”att återfå normalitet och rutiner samt fokuspå annat än cancersjukdom”. Under det andra huvudtemat hittades tre underteman; 1)”vårdpersonalens betydelse”, 2) ”gruppens betydelse” och 3) ”betydelsen av att ha enmålsättning och varierande träningsformer”. Slutsats: Patienterna hade till stor del positivaupplevelser av fysisk aktivitet. Det är därmed viktigt att cancerdrabbade får information ochstöd till fysisk aktivitet. Det verkar dock finnas en stor kunskapsbrist i vårdteamet om fysiskaktivitet. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att tillgodose patientens rättigheter till en godomvårdnad och egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)