Planering och didaktiska övervägande kring problemlösning i matematikundervisningen - en intervjustudie med lärare från gymnasiesärskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Denna studie har behandlat problemlösning i gymnasiesärskolans matematikundervisning. Syftet har varit att undersöka vilka didaktiska övervägande sex gymnasiesärskolelärare i matematik gör i sin undervisning kring problemlösning och hur de planerar och reflekterar kring detta.

En induktiv metod har använts eftersom ingen särskild teori ligger i botten. Metoden är kvalitativ och data har samlats in från semistrukturerade intervjuer som har behandlats med tematisk analys, innehållsanalys, där hela materialet använts.

Ur materialet kommer gymnasiesärskolelärarnas didaktiska överväganden fram kring hur, var, vad och varför problemlösning görs. De lyfter även fram sin planering och reflektion. Den innefattar framtagning av eget material, både praktiskt och textmaterial, som görs för att anpassa både efter elevernas kognitionsnivå, centralt innehåll i kurs- och ämnesplaner och koppling till samhället. Lärarna lyfter fram problemlösningen som viktig och att den ska beröra något vardagsnära. Eleven ska därigenom ges möjlighet att generalisera och självständigare kunna hantera problem som uppkommer i vardags- och yrkesliv. Problemlösning är viktig för elevens lärande både vad gäller kognitiva aspekter som begreppsförståelse och förståelse för matematiken i sitt sammanhang. Även affektiva aspekter lyfts fram såsom att problemlösning kan stärka elevens självförtroende och öka självständigheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)