Elever med beteendeproblem – en kvalitativ studie kring lärares resonemang om elever som ryms inom kategorin

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring elever med beteendeproblem i skolan med särskilt fokus på följande frågeställningar:Hur beskriver lärare elever med beteendeproblem?Hur förklarar lärare elevers beteendeproblem?Hur resonerar lärare kring arbetetför att stödja elever med beteendeproblem ?Metod: Studien är kvalitativ och utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 3–6. Diskursanalys har använts som metodologi. Studien eftersträvar relaterbarhet, snarare än generaliserbarhet. Teori: Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i systemteori och socialkonstruktionism.Även despecialpedagogiska perspektivenanvänds, det vill säga relationellt och kategoriskt perspektiv samt dilemmaperspektivet. Resultat: Intervjupersonerna uttryckte en liktydig komplexitet i sin syn på elever med beteendeproblem och varför beteendeproblem uppstår. Det relationella perspektivet, med fokus på miljö uttrycktes, men även det kategoriska perspektivet, vilket visade sig i förklaringsmodeller utifrån personliga egenskaper eller utifrån en medicinsk diagnos. Elever med beteendeproblem var även uppkomst till flera dilemman som lärarna gavuttryck för, så som tiden som lades på konflikthantering och att skapa arbetsro samt om eleverna skulle vara inkluderade i den ordinarie gruppen. Den sistnämnda var genomgående en åtgärd som lärarna var överens om kunde vara ett adekvat stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)