Vårdnadshavares attityder till barnsfysiska aktivitet En kvantitativ enkätstudie på vårdnadshavare med barn i lågstadieålder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Vera Kurtén; Matilda Luuppala; [2021-10-22]

Nyckelord: fysisk aktivitet; vårdnadshavare; barn; attityder;

Sammanfattning: Fysisk aktivitet är starkt sammankopplat med flera positiva hälsoeffekter för både barn och vuxna. I och med att andelen barn som uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet är relativt låg, riskerar man att gå miste om flera hälsofördelar. Vårdnadshavare spelar en stor roll vad gäller barnens fysiska aktivitet, vilket visar på att studier kring hur stor inverkan de verkligen har kommer att vara viktigt då det kommer till att försöka förändra barns motionsvanor och hitta en hållbar aktiv livsstil. Kring detta utformades en enkätstudie där vårdnadshavares attityder gällande barns fysiska aktivitet undersöktes. Dessa enkätsvar analyserades i SPSS och användes sedan för att ge svar på våra frågeställningar. De huvudsakliga resultaten på frågeställningarna visade på att barns fysiska aktivitet ansågs viktigast för deras fysiska hälsa och generella välmående och att man i viss mån kan se samband mellan vårdnadshavare och barns fysiska aktivitet. Användbara resultat kunde även hittas kring frågorna om olika arenor för fysisk aktivitet. Detta då majoriteten svarade att deras barn är mest fysiskt aktiva inom en organiserad idrott medan de samtidigt anser familjen/hemmet ha det största ansvaret för att se till att barn uppnår en tillräcklig nivå avfysisk aktivitet. Detta kanske delvis kan vara en orsak till att barn inte uppnår rekommendationerna, eftersom det kanske finns en tro på att en organiserad idrott någon gång i veckan är tillräcklig. Slutligen tyder både studien och tidigare litteratur på att man bör lägga fokus på fler samverkande arenor för att uppnåen högre nivå av fysisk aktivitet bland barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)