Att inte låta det bästa bli det möjligas fiende - Om demokratins förutsättningar i ljuset av en krismedveten och reaktiv politik

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Studiens ambition är att bidra med ökad förståelse kring en demokratisk problematik, i ljuset av hur ekonomiska och ideologiska utvecklingar framkallat en allt mer reaktiv, krismedveten och teknokratisk hållning inom politiken. Sett till en teoretisk kartläggning av dessa tendenser av bl.a. Hartmut Rosa, Wolfgang Streeck, Zygmunt Bauman och ekonomihistorikern Jenny Andersson, anlägger studien en diskursanalys av utdrag ur det svenska politiska samtalet. Den empiriska omfattningen är ett antal riksdagsdebatter i anslutning till den ”flyktingkris” som särskilt aktualiserades under hösten 2015. Resultaten pekar mot dragningar inom politiken i anslutning till krissituationer mot anpassning efter olika former av utompolitisk press, samt en tonvikt vid behovet av expertmässigt kunnande. Sett mot bakgrund av dessa både empiriskt och teoretiskt illustrerade tendenser, kan slutsatser vad gäller demokratins samtida förutsättningar dras, i form av ett minskat utrymme för radikala politiska alternativ samt meningsfull medborgardelaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)